Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Послови везани за сталне судске тумаче и преводиоце

 Верзија за штампу Верзија за штампу

Послови везани за сталне судске тумаче и преводиоце обављају се у складу са Правилником о сталним судским тумачима ("Сл. Гласник РС" број 35/2010 и 80/2016) који је донео министар правде.

Председник Вишег суда врши надзорн над радом преводиоца. О неуредном и несавесном вршењу послова предовдилаца обавештава министарство.

Преводилац је дужан да води дневник извршених превода и овера који садржи податке прописане правилником.

Дневник извршених превода и овера проширен је јемствеником и оверен печатом и потписом председника Вишег суда. Преводилац након постављења пред председником Вишег суда на чијем подручију има пребивалиште, полаже заклетву председнику тог суда, подноси дневник извршених превода и овера на потпис, а председник Вишег суда је дужан да овери дневник извршених превода, тј. поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника суда и председницима одељења.

Виши суд објављује листу преводилаца за своје подручје, па је за подручије Вишег суда у Крушевцу листа преводилаца.

Р. бр. Име и презиме Језик Место
1 Мирослав Димитријев Бугарски Крушевац
2 Јоксо Керановић Енглески Трстеник
3 Весна Ристић Енглески Трстеник
4 Мирослава Динић Руски Крушевац
5 Слободанка Цветковић Рацић Руски Крушевац
6 Зора Вилимоновић Немачки Медвеђа
7 Живојин Ницуловић Француски Крушевац
8 Марина Ивановић Немачки Крушевац
9 Зорица Јовичић Енглески Крушевац
10 Биљана Гаврић Немачки Крушевац
11 Војкан Губеринић Енглески Крушевац
12 Ненад Мијајловић Енглески, Немачки Крушевац
13 Јелена Несторовић Италијански Крушевац
14 Јасмина Пешић Немачки Трстеник