Република Србија
Виши суд у Крушевцу

Јавни позив за именовање судских вештака

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Понедељак, 24. Фебруар 2014. - 13:15

МИНИСТАР ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ на основу члана 11. ст. 1. и 2. Закона о судским вештацима ("Службени Гласник РС", број 44/10), објављује јавни позив за именовање судских вештака према следећим истакнутим потребама:

spisak-svrs-640

I

Поред општих услова за рад у државним органима кандидат за судског вештака треба да испуњава и следеће услове:
-    да има одговарајуће стечено образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама за одређену област вештачења;
-    да има најмање пет година радног искуства у струци;
-    да поседује стручно звање и и практично искуство у одређеној области вештачења;
-    да је достојан за обављање послова вештачења;
-    изузетно да има најмање завршену средљу школу.

Уз захтев на јавии позив кандидат за судског вештака о испуњавању наведених услова доставља следеће доказе:

1.  фотокопија дипломе о стеченом образовању оверену пред надлежним органом;
2.  фотокопија одлуке Комисије за стицање научних звања оверену пред надлежним органом;
3.  потврду о радном искуству у струци;
4.  доказ о објављеним стручним или научним радовима;
5.  потврда о учешћу на саветовањима у организацији стручних удружења;
6. мишљења или препоруке судова или других државних органа, стручних удружења, научних и других институција или правних лица у којима је кандидат за судског вештака радио, односно за које је обављао стручне послове;
7.  фотокопију личне карте, односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.

Кандидати за судског вештака са научним звањима нису дужни да достављају доказе из тач. 4, 5. и 6. овог јавног позива.

Уз захтев кандидат за судског вештака доставља и доказе о испуњавању услова за запослење предвиђених Законом о државним службеницима („Службени гласник PC", бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), и то:
-   уверење о држављанству;
-   извод из матичне књиге рођених;
-  доказ да му раније није престајао радни однос у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа;
-    доказ да није осуђиван на казну затвора од нај мање шест месеци.

II

Рок за подношење захтева је 3 (три) месеца од дана оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије".

Захтев за именовање судских вештака тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама тарифни број 25, у износу од 740,00 динара за подношење захтева; а за решење по захтеву за упис у Регистар судских вештака у износу од 740,00 динара. Наведени износ уплаћује се на жиро рачун 840-742221843-57, сврха уплате Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије. Захтев са доказима доставити на адресу: Министарство правде и државне управе Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „Јавни позив за именовање судских вештака".

Захтев се подноси на обрасцу који је одштампан уз јавни позив или се може преузети са интернет странице Министарства правде и државне управе: www.mpravde.gov.rs, рубрика „актуелно-обавештења". Лице задужено за давање обавештења поводом јавног позива за именовање судских вештака је Марко Драгомановић, телефон број 011/3622-342, e-mail: marko.dragomanovic@mpravde.gov.rs.