Република Србија
Виши суд у Крушевцу

3П бр. 1537/17

 Верзија за штампу Верзија за штампу
Понедељак, 15. Јануар 2018. - 13:15

ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ, као првостепени пранични, судија Драгана Токић, судија појединац у правној ствари тужиоца Исаиловић Дејана из Крушевца, кога заступа пуномоћник Душан Марковић, адвокат из Крушевца, против тужене Александре Вучковић из Крушевца, на непознатој адреси, ради дуга, вредност спора 50.000 евра, дана 07.11.2017. године, донео је:

О Г Л А С

Туженој Александри Вучковић из Крушевца, сада на непознатој адреси, поставља се привремени застуник адвокат Ивана Цоковска из Крушевца, који у поступку има сва права и дужности законског заступника и који ће та права и дужности вршити све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељастава не обавести суд да је поставио стараоца.

ДокументацијаВеличина
PDF icon Виши суд у Крушевцу, предмет 3П бр. 1537/17199.58 килобајта